Próby szczelności instalacji gazowej w Krakowie

Wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa jest bardzo popularne, ponieważ jest on stosunkowo tani, dostępny i przyjazny dla środowiska. Niestety jest również potencjalnie niebezpieczny, jeśli instalacja nie jest odpowiednio kontrolowana i konserwowana. Próby szczelności instalacji gazowej powinny być wykonywane przede wszystkim podczas oddania jej do użytku oraz po przeprowadzeniu gruntownych remontów. Na czym polega i jak przebiega próba szczelności gazu?

Próby szczelności instalacji gazowej – kiedy należy przeprowadzić?

Jak wcześniej wspomniano, przede wszystkim kiedy instalacja jest całkowicie nowa i zostaje oddana do użytku. Zaleca się przeprowadzenie gruntownej kontroli również w przypadku przebudowy czy generalnego remontu. Obowiązek wykonania próby występuje również, jeśli instalacja nie była wykorzystywana przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz jeśli nowa instalacja nie została napełniona gazem przez 6 miesięcy od ostatniej próby.

W pozostałych przypadkach, kiedy instalacja jest regularnie używana, zaleca się wykonywanie próby szczelności gazu regularnie, na przykład raz w roku.

Jak przebiega próba szczelności instalacji gazowej?

Przeglądów instalacji dokonują wyspecjalizowane podmioty, posiadające ku temu odpowiednie uprawnienia. Domy wielorodzinne, firmy czy spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek wykonywania takich okresowych kontroli.

Próba szczelności instalacji gazowej przebiega według określonego schematu. Kontrolę przeprowadza się oddzielnie dla części  przed gazomierzem oraz pozostałej części. Podczas próby pomija się natomiast same gazomierze. Sprawdzane zostają wszystkie przewody wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, zawory, kurki oraz złączniki.

Głowna próba szczelności przeprowadzana jest w miejscu, gdzie instalacja nie posiada zabezpieczenia przed korozją, jest odpowiednio oczyszczona oraz zaślepione zostały wszelkie końcówki. Otwarte muszą zostać kurki, a odbiorniki gazu odłączone. Za pomocą specjalistycznego urządzenia, jakim jest manometr, przeprowadzana jest docelowa próba szczelności. Manometr musi posiadać odpowiednie świadectwo jakości oraz spełniać wymagania zgodne z klasą 0,6.

Jeśli w ciągu 30 minut od czasu ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi jego spadek, wówczas wynik uznaje się za pozytywny. Pomiar wykaże również wszelkie nieprawidłowości, które wymagają interwencji lub modernizacji całej instalacji.

Protokół próby szczelności instalacji gazowej

Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest protokół, który przedstawia aktualny stan faktyczny instalacji gazowej w kontrolowanym budynku. Taki dokument również musi zostać przygotowany przez uprawnione do tego osoby. Na protokole znajdują się takie informacje jak szczegóły dotyczące kontrolowanych odcinków instalacji, wyniki tej kontroli oraz wszelkie uwagi i zalecenia podmiotu wykonującego. W przypadku wykrycia poważnych nieprawidłowości instalacja nie zostanie dopuszczona do użytku.

Próby szczelności gazu w Krakowie

Regularne próby szczelności gazu pozwalają przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców budynku. Dzięki okresowej kontroli można uniknąć kosztownych napraw oraz wymiany elementów instalacji. Profesjonalne firmy w Krakowie oferują wysokiej jakości usługi oraz doświadczonych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i aktualne pozwolenia. Po zakończonej kontroli klient otrzymuje protokół z przeprowadzonej kontroli. Dodatkowo w razie wykrycia usterek czy drobnych nieprawidłowości specjaliści mogą zająć się ich usunięciem.

Próby szczelności instalacji gazowej w domach wielorodzinnych, kamienicach, spółdzielniach mieszkaniowych oraz firmach są wymagane przez prawo. Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić taką kontrolę –  przegląd instalacji gazowej z wykorzystaniem wyspecjalizowanej firmy świadczącej tego typu usługi i przedstawić protokół z kontroli. Próba szczelności to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim działanie profilaktyczne gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańcom i innym osobom przebywającym w budynku.